Veel belangstelling voor de Heidelbergse Catechismus in Polen

De reacties op de nieuwe Poolse vertaling van de Heidelbergse Catechismus overtroffen alle verwachtingen. Dat zei ds. Tomasz Pieczko, gereformeerd predikant in Zelów (Polen), gisteravond in de hersteld hervormde kerk in Opheusden. Hij sprak over het werk van IRS in Polen en de gereformeerde theologie in dit land.

Ds. A. Simons opende de avond met een meditatie uit Romeinen 10:8-11. Daarna deelde Gert Janssen namens de commissie Polen Evangelisatie hoe dit werk is ontstaan en momenteel wordt vormgegeven met de samenwerkende kerken in de Betuwe.

Uiteenlopende tradities

Ds. Tomasz Pieczko, die vervolgens aan het woord kwam, werkte de afgelopen tijd samen met Pedro Snoeijer aan een nieuwe Poolse vertaling van de Heidelbergse Catechismus. Zowel Pieczko als Snoeijer zijn werkzaam voor IRS in Polen. Pieczko zei dat deze catechismus inmiddels gedrukt is.

“Veel gemeenten hebben exemplaren besteld voor hun pastorale werk, maar er is ook een groot aantal particulieren dat exemplaren heeft aangevraagd”, zei Pieczko. “Interessant is dat mensen die de catechismus bestellen afkomstig zijn uit zeer uiteenlopende confessionele tradities – waaronder kerken die, althans officieel, niet beweren tot de gereformeerde traditie te behoren.”
Ook rooms-katholieken bestelden de catechismus. “Onlangs was de voorzitter van onze provincieraad, een rooms-katholiek, op bezoek. Hij vroeg om een exemplaar omdat hij deze tekst graag wilde lezen”, aldus Pieczko.

Solide basis

Pieczko zei blij te zijn met de belangstelling voor de Heidelbergse Catechismus, omdat dit “beantwoordt aan onze visie om het gereformeerde geloof te onderwijzen volgens de klassieke belijdenisgeschriften die de solide basis vormen voor dit geloof.” Hij verwacht dat de belijdenisgeschriften “enige orde” brengen aan de “chaotische leer” in veel kerken.

Liberalisering

De huidige situatie in het gereformeerde christendom in Polen beschreef Pieczko als volgt:
“We zien, helaas, trends die vergelijkbaar zijn met wat er in andere Europese landen gebeurt. Aan de ene kant is er een toenemende liberalisering van de kerk en verwerping van de aspecten van het geloof die veeleisend en moeilijk zijn. Anderzijds is er een groeiend verlangen naar duidelijke en betrouwbare referentiepunten. Dit laatste verschijnsel is echter op kleinere schaal merkbaar dan het eerste.”

Verdeeld

Volgens Pieczko zijn er maar weinig protestanten in Polen en zijn de protestantse kerken onderling erg verdeeld. Hij veronderstelt dat dit komt door de “bekrompen visie” van veel kerkleiders:
“Hun programma’s voor het kerkelijk leven zijn vaak alleen gericht op hun eigen kerkgenootschap, waardoor hun inspanningen slechts voor weinigen beschikbaar zijn, en hun houding is vaak veroordelend en exclusief. Ook verhinderen persoonlijke ambities helaas de samenwerking bij evangelisatie en zending in het land, waar de medewerking van de kleine protestantse gemeenschap zeer gewenst zou zijn.”

Trouw aan het Evangelie

Pieczko gaf aan dat Augustinus, de naam waaronder IRS in Polen werkt, graag verschillende protestantse denominaties en gemeenten wil dienen. Hij noemde het onderwijs van Augustinus “gereformeerd”, “naar onze mening Bijbels”, “evenwichtig van vorm en trouw aan de aard van het Evangelie”.

Ook de vertaling van de catechismus past bij de doelstelling van Augustinus. Over de vertaling zei hij het volgende:
“We wilden de tekst zo dicht mogelijk bij de 16e-eeuwse edities van de catechismus houden, dus hebben we de eerste edities in het Duits, Frans, Latijn en Nederlands gebruikt. Voor de Bijbelcitaten hebben wij gebruik gemaakt van de 17e eeuwse “Biblia Gdańska”, een prachtige oude Poolse vertaling. Onze nieuwe editie is esthetisch en aangenaam, hoewel eenvoudig en sober in een redactionele stijl.”

Bevestiging

Pieczko zei dat het werk van Augustinus niet gemakkelijk is, maar dat hij wel gelooft dat God hen leidt in de taak die hen gegeven is. “Wij ontvangen ook bevestiging dat dit werk zinvol is in de vorm van groeiende belangstelling, en vele dankbetuigingen voor het ontvangen van materialen, evenals advies en aanmoediging om een relatie met God na te streven en op te bouwen, gebaseerd op Zijn Woord.”

Ds. R. van de Kamp besloot de avond.

 

Ex-priester ds. Tomasz Pieczko: "Ik mag nu leven in de vreugde van Gods liefde"

Tomasz Pieczko groeide op in een rooms-katholiek gezin in Polen, werd priester, maar kampte uiteindelijk met geloofsworstelingen. "Mijn bidden was soms een schreeuw van wanhoop. Ik wist niet wat ik doen moest. Maar de Heere is mij genadig geweest. Hij gaf uitkomst."

Jónatan Martín Heredia: "De Heere genas mij van mijn ziekten"

Jónatan Martín Heredia balanceerde al jong op het randje van de dood. “Ik weet nu dat de Heere me van mijn ziekten heeft genezen toen ik nog klein was", zegt hij. "Maar ik had nog iets anders nodig, nog veel belangrijker: wedergeboren worden." Alles veranderde toen hij in een protestantse kerk kwam. "Er is niets vergelijkbaars met het bewonderenswaardige licht van Jezus."

Meer getuigenissen