Artikel 1: Definities

1. De Stichting: Stichting In de Rechte Straat

2. Consument: Een natuurlijk persoon die een bestelling doet via de Producten pagina van de Stichting.

Artikel 2: Identiteit en contactgegevens

Handelsnaam: Stichting in de Rechte Straat

KVK nummer: 41047473

Adres- en contactgegevens:

Stichting In de Rechte Straat

Laan van Westenenk 12

7336 AZ Apeldoorn

Telefoon: 055 3030090

E-mailadres: info@irs.nu

Artikel 3: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de stichting vanuit de producten omgeving op de website en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de stichting en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zijn de Algemene Voorwaarden op de website in te zien. Op aanvraag kunnen deze via de postverzending worden toegestuurd.

Artikel 4: Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de stichting niet.

Artikel 5: De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de stichting binnen een aantal werkdagen langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de stichting is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de stichting passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de stichting daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De stichting kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de stichting op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Handelsgegevens, contactinformatie voor klachten en benodigde andere informatie over de stichting zijn te vinden in Artikel 2 van deze voorwaarden. Informatie over retourbeleid volgt in Artikel 5 van deze voorwaarden.

6. De Stichting is niet BTW plichtig. Daarom wordt er geen BTW berekend over de producten.

Artikel 6: Retourbeleid

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De stichting mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

3. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2.

4. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de stichting hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. Deze informatie staat op de website van de stichting. De consument gaat bij het bestellen akkoord met deze voorwaarden, en heeft er dus kennis van genomen.

5. De consument stuurt de producten die hij wil retourneren uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding van de overeenkomst op naar de stichting.

6. De consument betaalt zelf de verzendkosten om de bestelling weer bij de Stichting te krijgen. Het geld van de bestelling krijgt de consument uiterlijk binnen 30 dagen terug.

Artikel 7: Juridische informatie

1. Op overeenkomsten tussen de Stichting en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de productenpagina van de Stichting zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.