Privacy statement

Laatste update: 17 juni 2021

IRS verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

• de door donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en

• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

IRS houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die zich hebben opgegeven voor een digitale nieuwsbrief, magazine of personen die (als vrijwilliger) bij ons werk betrokken is, maar die geen donateur zijn.

IRS roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Het werk van IRS wordt volledig gefinancierd door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze digitale nieuwsbrieven of magazine en wanneer u zich aanmeldt als donateur of als vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier of een telefoongesprek. In alle gevallen vragen wij u om daar expliciet toestemming voor te verlenen.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, machtiging, periodieke schenking). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Als u uw toestemming intrekt of als de overeenkomst met u eindigt, worden uw persoonsgegevens door IRS verwijderd. IRS bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk is. Persoonsgegevens van oud-donateurs worden na twee jaar verwijderd, tenzij een wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

IRS heeft een CBF-erkenning voor goede doelen en de ANBI-status.

Verwerkersovereenkomsten

IRS heeft met derde partijen die voor haar persoonsgegevens verwerken verwerkersovereenkomsten gesloten. Ook beschikt IRS over een intern privacybeleid en een datalekprocedure.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van IRS : 055 3030090 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@irs.nu

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. IRS is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van IRS, Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn.

Contact met donateurs en relaties

IRS informeert haar donateurs over het wereldwijde evangelisatiewerk via bladen, per e-mail, post, telefoon, website en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van IRS te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

E-mail

Wanneer u als abonnee of relatie van één van onze nieuwsbrieven, als donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan IRS hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

IRS maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of de links in onze e-mails worden aangeklikt. Op deze wijze kan IRS haar informatie aan haar achterban verder optimaliseren en beter afstemmen op haar interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van IRS, telefonisch: 055 3030090 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@irs.nu.

Bezoek aan onze website

Onze website (www.irs.nu) verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze zelf doelbewust aan ons verstrekt. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie aan te vragen, om onze digitale nieuwsbrief en/of magazine te ontvangen, om een gift te geven, om ons uit te nodigen voor een presentatie etc. Deze gegevens zullen vertrouwelijk door ons behandeld worden en gebruikt worden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

IRS maakt gebruik van website statistieken door middel van Google Analytics.

Op de website worden algemene bezoekgegevens anoniem geregistreerd. Zo kan IRS onder andere bekijken hoeveel mensen onze website bezochten en welke pagina’s het meest worden bezocht. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en te weten te komen wat bezoekers belangrijk vinden op onze website.

De website van IRS maakt net als de meeste andere websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer wordt gezet op het moment dat u een website bezoekt. Het werkt als een geheugensteuntje voor de bezochte website en bij een volgend bezoek kan deze website het tekstbestandje weer herkennen. U kunt via browser cookies uitschakelen. In dat geval kan IRS niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten op onze website op een juiste manier werken.

Op de website van IRS vindt u een aantal links naar andere websites. IRS is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites omgaan met uw persoonlijke gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

IRS maakt op deze website gebruik van de Facebook pixel, waarmee bezoekersgegevens geanalyseerd kunnen worden en waarmee advertenties relevant en persoonlijk gemaakt kunnen worden wanneer u gebruik maakt van Facebook. De Facebook-pixel zorgt ervoor dat u op Facebook relevante content van IRS te zien kunt krijgen. Op deze manier kunnen wij u online nog beter van dienst zijn. Facebook slaat gegevens op zolang zij deze nodig achten om producten en diensten aan te bieden. Gegevens die gekoppeld zijn aan uw eigen Facebook-account worden bewaard tot u uw eigen Facebookaccount verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft. Facebook verkoopt geen privégegevens aan derden. Lees voor meer informatie het Privacy beleid van Facebook.

Beveiliging

IRS heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Rechten

U heeft de volgende rechten:

• Uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen;

• Inzage in de persoonsgegevens die we van u hebben;

• Het laten corrigeren van fouten;

• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

• Het intrekken van uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens;

• Het bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens;

Klacht indienen

Als u vindt dat IRS uw persoonsgegevens niet op de juiste manier verwerkt, neemt u dan contact met ons op. Dan proberen we er eerst samen uit te komen.

Lukt dit niet, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Vragen over het privacy-beleid

IRS heeft het recht deze privacy statement te wijzigen. Als u vragen hebt, neemt u dan contact op met onze directeur via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Stichting In de Rechte Straat

t.a.v. de directeur

Postbus 477

7336 AZ APELDOORN

Telefoon: 055 3030090

E-mail: office@irs.nu