Waarom bestaat Stichting IRS?

In Europa leven miljoenen mensen in geestelijke duisternis, zonder God en Zijn Woord. Stichting IRS ondersteunt kleine protestantse gemeenten en evangelisatieacties in (voormalig) rooms-katholieke gebieden. Ook in gebieden waar voorheen het rooms-katholicisme sterk vertegenwoordigd was, zet de ontkerkelijking steeds meer door.  Stichting In de Rechte Straat (IRS) bestaat sinds 1960 en weet zich geroepen om in deze gebieden de rijkdom van het Evangelie te delen. IRS staat voluit in de lijn van de Reformatie en verlangt ernaar de bevrijdende boodschap te delen van redding door het geloof in Jezus Christus als enige Middelaar en Zaligmaker.

Wat doet Stichting IRS?

Stichting IRS ondersteunt kleine protestantse gemeenten en missionaire initiatieven in Zuid-Nederland, België, Oostenrijk, Spanje, Polen en Italië. IRS ondersteunt gemeenten die veelal weinig middelen hebben om hun eigen bestaan te bekostigen, om hen zo in staat te stellen de rijkdom van het Evangelie te delen in hun eigen omgeving. Hierbij valt te denken aan financiële steun in de opstartfase van een gemeente, het bekostigen van evangelisatieactiviteiten en beschikbaar stellen van evangelisatiematerialen. Daarnaast verzorgt Stichting IRS toerustingscursussen voor het evangelisatiewerk onder veelal seculariserende rooms-katholieken.

Waarom verspreid Stichting IRS het Evangelie in (voormalig) rooms-katholieke gebieden?

In Europa zijn er van oudsher diverse landen of gebieden die bestempeld worden als rooms-katholiek, zoals België, Italië, Spanje, Kroatië of Noord-Brabant en Limburg. Vandaag de dag treffen we in deze gebieden veel geseculariseerde rooms-katholieken aan. Tegelijkertijd zijn kerken die het gedachtegoed van de Reformatie uitdragen op deze plaatsen veelal een zeer kleine minderheid. Stichting IRS voelt zich geroepen om juist in die context gemeenten bij te staan om de rijkdom van het Evangelie te delen.

Is Stichting IRS een zendingsorganisatie?

Nee. Wij zijn geen zendingsorganisatie en hebben dus geen zendingswerkers in dienst. De stichting ondersteunt gemeenten en evangelisatie activiteiten die ingebed zijn in een kerkelijke setting.

Waarom draagt de Stichting de naam "In de Rechte Straat"?

De naam "In de Rechte Straat" is ontleend aan de Bijbel. In het boek Handelingen (9:11) wordt die naam genoemd als de plaats waar de apostel Paulus verbleef, nadat hij de Heere Jezus had ontmoet. In zijn boek “Mijn weg naar het Licht” beschrijft ds. H.J. Hegger -de oprichter van de stichting IRS- zijn uittreding als priester: in São Paulo in Brazilië, in de Rua Direita (Portugees voor ‘Rechte Straat’) ruilt hij zijn priesterhabijt in voor een burgerpak.